۲۴ مرداد، ۱۴۰۲

FLEX 3.6.X

اضافه شدن امکان ایجاد فرآیند های چند مسیره، قابل بازگشت به مراحل قبل (گراف) اضافه شدن گزارش پرداخت و دریافت اضافه شدن نام کاربری به کاربران […]
۲۱ مرداد، ۱۴۰۲

FLEX 3.5.X

اضافه شدن فیلد “درآمد/بدهی” در سابماژول دریافت و اعمال آن در سند مالی مربوطه امکان فراخوان از سابماژول های دیگر با مشخص کردن بازه ای از […]