۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – مدیر انبار شرکت فرآذین تهران

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – تیم فروش شرکت فرآذین تهران

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – مدیر شرکت فیلپا سیستم

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – تیم فروش شرکت مانادنا چوب

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – تیم بازدید و برداشت شرکت فرآذین تهران

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – برنامه ریزی تولید (آنالیز) شرکت فرآذین تهران

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – مدیر داخلی شرکت مانادنا چوب

۱۰ فروردین، ۱۴۰۳

موفقیت مشتریان فلکس – تیم طراحی شرکت فرآذین تهران